Заседание на ОбС-Харманли, насрочено на 16.02.2024 г.

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1

от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на ОбС – Харманли на 16.02.2024 г. /петък/ от 09.00 ч., при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на стратегия за управлението на общинската собственост, на Община Харманли за периода 2023-2027 г. – материалите може да свалите от тук.
 2. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г. – материалите може да свалите от тук.
 3. Докладна записка от Диляна Господинова Комитова – общински съветник от групата съветници на  БСП  за България в ОбС – Харманли, относно пренасочване на собствени средства от  строителната и инвестиционна програма на община Харманли за 2024г за изготвяне на бъдещи инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 4. Докладна записка от Сезгин Халил Мустафа- зам. председател на Общински съвет-Харманли, относно докладна записка №49/01.02.2024 г. на Али Ахмед Юсеин – кмет на село Шишманово за  необходимостта от проектиране и извършване на частичен ремонт на водопроводната мрежа. – материалите може да свалите от тук.
 5. Докладна записка от Сезгин Халил Мустафа- зам. председател на Общински съвет-Харманли, относно докладна записка №50/01.02.2024 г. на Али Ахмед Юсеин – кмет на село Шишманово за необходимостта от проектиране и частично асфалтиране на общинската пътна мрежа в село Шишманово. – материалите може да свалите от тук.
 6. Докладна записка от Сезгин Халил Мустафа- зам. председател на Общински съвет-Харманли, относно докладна записка на кмета на село Славяново № 26/20.12.2023 г. за необходимост от проектиране, ремонт на системата за добиване и пренос на вода в село Славяново общ. Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно утвърждаване броя на кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Харманли. – материалите може да свалите от тук. – материалите може да свалите от тук.
 8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на бюджета на Община Харманли за 2024 година. – материалите може да свалите от тук.
 9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2024/2025 година. – материалите може да свалите от тук.
 10. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно изпълнението на сключените концесионни договори на обекти, находящи се на територията на Община Харманли за 2023 г. – материалите може да свалите от тук.
 11. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на отпадъците на територията на Община Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 12. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 13. Докладна записка от Светлана Николова Ангелова и Стоян Живков Желев – общинските съветници от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, относно осигуряване на жителите на община Харманли система за мониторинг на качеството на въздуха. – материалите може да свалите от тук.
 14. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на Общински план за младежта  на община Харманли за 2024г. – материалите може да свалите от тук.
 15. Докладна записка от Галя Андреева Братанова-Председател на временната комисията за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Харманли за  мандат 2024-2028 г., относно предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Харманли за  мандат 2024-2028 г. – материалите може да свалите от тук.

 

СЕЗГИН МУСТАФА   

Зам. председател на Общински съвет-Харманли