Заседание на ОбС-Харманли насрочено на 26.06.2024 г.

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет Харманли на 26.06.2024 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.Предложение от Ангел Цанков-Председател на Общински съвет Харманли, относно вземане на решение за приемане на Вътрешни правила на Общински съвет Харманли за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно използване. – материалите може да свалите от тук.

2. Предложение от Ангел Цанков-Председател на Общински съвет Харманли, относно приемане на „Вътрешни правила на Общински съвет Харманли за работата на постоянно действащата комисия за осъществяване на функциите по чл.49, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията към Общински съвет Харманли и по Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси за мандат 2023-2027година. – материалите може да свалите от тук.

3.Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно определяне председател на Община Харманли в неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия , обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково , което ще се проведе на 29.07.2024г. – материалите може да свалите от тук.

4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно промяна на капиталовите разходите по бюджета за месец юни 2024г. на Община Харманли-ВРБ „Исторически музей-Харманли“. – материалите може да свалите от тук.

5. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно промяна на капиталовите разходите по бюджета за месец юни 2024г. на Община Харманли-Общинска администрация. – материалите може да свалите от тук.

6. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно кандидатстване в партньорство с една или повече от общините измежду партньорите в Регионално сдружение за управление с отпадъци-Харманли, Любимец, Маджарово, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград за подаване на едно общо проектно предложение – „Награждаване на капацитета на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци за нуждите на РСУО-Харманли“ по процедура BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане , разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027г. – материалите може да свалите от тук.

7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно предложение за покупка на недвижим имот- УПИ XI в кв.12 по плана на с.Надежден, общ. Харманли, на основание чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността (ЗС). – материалите може да свалите от тук.

8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно одобряване на пазарна оценка и насрочване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 77181.16.503 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Харманли, общ. Харманли. – материалите може да свалите от тук.

9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно участието на Община Харманли в качеството и на собственик на самостоятелни обекти в жилищни сгради в Общо събрание на собствениците, проведено по реда на Закон за управление на етажна собственост. – материалите може да свалите от тук.

10. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно приемане на одобрена схема от Главния архитект на Община Харманли за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) върху имот-общинска собственост, допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2024г.“ на Община Харманли, приета с Решение №68, Протокол №6/16.02.2024г. на ОбС Харманли и насрочване на публичен търг с явно наддаване. – материалите може да свалите от тук.

11. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно учредяване на възмездно право на пристрояване на външни стълби с площ от 4.60кв.м., към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77181,19,545,1,1, намиращ се на първия етаж в сграда с идентификатор 77181.19.545.1, построена върху поземлен имот-частна общинска собственост. – материалите може да свалите от тук.

12. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно издаване на разрешение за изработване на проект ПУП-СПС и ПП специализиран план схема и парцеларен план за реконструкция на хранителен водопровод от НР 4000м3 до гр. Харманли, община Харманли. – материалите може да свалите от тук.

13. Предложение от Ангел Цанков Ганчев-Председател на Общински съвет Харманли, относно вземане на решение за финансово подпомагане по параграф 4214.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                ХАРМАНЛИ: __________________

                                                                                                        / АНГЕЛ ЦАНКОВ /