Заседание на ОбС-Харманли насрочено на 29.05.2024 г.

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет Харманли на 29.05.2024 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №52/20.12.2023г. на Общински съвет Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 2. Докладна записка от Валентина Атанасова Димулска-зам. Кмет на община Харманли, относно приемане на годишен план за паша за стопанската 2024/2025г. и съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване/ отдаване под наем на територията на община Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 3. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно допълване на „Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост“ на Община Харманли за 2024г. и отдаване под наем на поземлен имот /ПИ/ с идентификатори:12810.15.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Върбово, общ.Харманли , обл.Хасково, ПИ с идентификатор 62832.63.199 по КККР на с.Рогозиново, общ.Харманли , обл.Хасково,  ПИ с идентификатори 05298.11.8 и 05298.300.495 по КККР на с.Болярски извор, общ.Харманли , обл.Хасково. – материалите може да свалите от тук.
 4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно, предложение за покупка на недвижими имоти с идентификатори 77181.9.386.2, 77181.9.386.3, 77181.9.386.5 и 77181.9.386.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Харманли, на основание чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността /ЗС/. – материалите може да свалите от тук.
 5. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025-2027г., в частта на местните дейности на Община Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 6. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно въвеждане на система на делегирани бюджети в общинските и детските градини на територията на Община Харманли, считано от 01.09.2024г. – материалите може да свалите от тук.
 7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно определяне представител на Община Харманли в неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково, което ще се проведе на 07.06.2024г. – материалите може да свалите от тук.
 8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно поставяне на „НАВЕС“ в ПИ 77181.12.520 по КК на гр. Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ план за застрояване на ПИ 77181.12.30. м „ЗАД ХАНА“, землище на гр. Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 10. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно издаване на разрешение за изработване на проект на ПУП –ПЗ план за застрояване за ПИ 80827.55.485, м. „ЖЪЛТА НИВА“, землище на с.Черна могила, общ.Харманли. – материалите може да свалите от тук.
 11. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно изменение на ОУПО Харманли, одобрен с решение №38/27.11.2019г./ протокол №3 на Общински съвет Харманли за ПИ 04128.92.268, местност „ДЕВЕБЪРГАН“ по КККР на с.Бисер, общ.Харманли, обл. Хасково. – материалите може да свалите от тук.
 12. Докладна записка от Мария Иванова Киркова-Кмет на Община Харманли, относно изменение на ОУПО Харманли, одобрен с решение №38/27.11.2019г./ протокол №3 на Общински съвет Харманли за ПИ 77181.21.523 и ПИ 77181.21.524,местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ по КККР на с.Бисер, общ.Харманли, обл. Хасково. – материалите може да свалите от тук.
 13. Докладна записка от Росица Димитрова Христозова-Председател на НЧ „Дружба-1870“, гр.Харманли,г-н Председател поради предстоящо пенсиониране на Стоянка Петрова Митрева-библиотекар в НЧ „Дружба-1870“ е придобила право на обещетение в размер на 6 брутни заплати по чл.222, ал.3 от КТ. Цялата сума възлиза на 9741.60лв, която не е предвидена в бюджета ни за 2024г.Молим необходимата сума да бъде осигурена от общинския бюджет, съгласно чл.22 от Закона на народните читалища и Указание на Министерство на финансите за съставяне и изпълнение на бюджетите на общината. – материалите може да свалите от тук.
 14. Предложение от Ангел Цанков Ганчев-Председател на Общински съвет Харманли, относно вземане на решение за финансово подпомагане по параграф 4214.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                ХАРМАНЛИ: __________________

                                                                                                        / АНГЕЛ ЦАНКОВ /