За нас

  • Общински съвет – Харманли е орган на местното самоуправление, който се състои от 21 общински съветници и се избира от жителите на общината за срок от 4 години. Той е колективен орган, определящ политиката на развитие на община Харманли. Решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в негова компетентност.