Проекти на нормативни документи

  1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли в едно с мотиви/публикувана на 20.03.2024 г./
  1. Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Харманли  мандат 2023-2027 г./публикуван на 26.2024 г./

Проект на Вътрешни правила на Общински съвет Харманли за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно използване/публикувано на 15.05.2024 г./

Проект на Вътрешни правила на Общински съвет Харманли за работата на постоянно действаща Комисия за осъществяване на функциите по чл. 49, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията към Общински съвет Харманли и по Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси за мандат 2023 – 2027 година./публикувано на 15.05.2024 г./